jump to navigation

Ett kort referat av The Myth of Natural Rights juli 13, 2006

Posted by Fredrik Gustafsson in Debatt, Naturliga rättigheter.
13 comments

Jag har som projekt denna sommar att sätta mig in i naturrätten, och eftersom jag både är intresserad av att höra argument för och emot existensen av dessa rättigheter var jag givetvis tvungen att införskaffa boken som lovade exponera myten om de naturliga rättigheterna, The Myth of Natural Rights av L.A. Rollins. Boken, som i själva verket är en essä, är mycket kort och tar mindre än en timme att läsa. Dessutom innehåller den väldigt många direkta citat, så den sammanlagda, av författaren skriva, textmassan är väldigt liten.

Detta till trots innehåller essän en mängd argument mot naturrätten. Många av motargumenten är väldigt ytliga och de flesta, för att inte säga alla, av dem är hämtade från andra filosofer. Diskussionen kring motargumenten skulle ha kunnat göras hur lång som helst, men det som essän förlorar i djup vinner den i effektivitet. Dessutom tycker jag den har stor potential att stimulera till debatt.

Syftet är här att kort presentera de, enligt mitt tycke, bästa argumenten i boken, just för att stimulera en debatt kring naturrätten och argumenten mot densamma. Jag kommer i huvudsak att redogöra för argumenten och inte syna dem i sömmarna och producera någon djupare analys. Detta spara jag till dess jag läst på lite mer. Jag kommer dock att utveckla och exemplifiera vissa av argumenten, så det kommer inte att bli ett rent referat.

Huvudargumenten, eller poängen, i boken är att de naturliga rättigheterna är osynliga uppfinningar (till skillnad från upptäckter) som inte går att observera i verkligheten och inte går att falsifiera. De är uppfinningar som har som syfte att tjäna uppfinnarens intressen. Det finns tex ingen naturlag som säger att om vi kränker någons rättighet kommer vi automatiskt att straffas, dvs vi kan inte observera någon effekt av dessa rättigheter.

Om vi lever i ett samhälle där det är tillåtet att döda slavar finns det ingen naturlag som gör att vi automatiskt får sota för vår rättighetskränkning. Om vi trotsar naturlagarna och kastar oss ut för ett stup kommer vi att slå ihjäl oss när vi landar; om vi trotsar naturrätten finns det ingen naturlag som garanterar någon påföljd. Om de naturliga rättigheterna och verkligen existerade borde något hända när vi bryter mot dem, men det gör det inte. Hur skall vi kunna bevisa att något existerar när vi varken kan observera det eller några av dess effekter? Svaret är givetvis att det kan vi inte. Naturlagar, såsom gravitationen, kan vi observera genom att se att objekt faller till marken och kan därför dra slutsasten att de existerar; någon natrurätt kan vi inte observera.

Författaren går igenom hur olika filosofer, bland annat Ayn Rand och Murray Rothbard, har ”härlett” naturrätten och visar på felaktigheter i deras resonemang. Innan detta konstaterar han dock att det finns lika många åsikter om vilka de naturliga rättigheterna är som det finns författare. Aristoteles ansåg tex att vissa människan var av naturen slavar.

Rands argument (eller att av hennes argument) för de naturliga rättigheterna är att människan, som rationell varelse, inte kan leva (fungera) framgångsrikt under tvång. Det finns ett antal motargument mot detta. För det första talar empirin mot påståendet. Människor har genom alla tider lyckats leva mer eller mindre framgångsrikt under begränsat tvång, Ayn Rand är en av dem.

Rand hävdar även att det är faktumet att människan är rationell som gör att hon inte kan leva under tvång. Faktum är dock att ju mer rationell människan är, desto bättre kan hon leva under alla förhållanden, inklusive tvång. Dessutom gäller detsamma för alla organismer: alla djur och växter kan i de flesta fall inte leva lika framgångsrikt under tvång som utan tvång. Faktum är att djur är ännu sämre anpassade att leva under tvång (för att de inte är rationella): vissa djur kan som bekant inte ens fortplanta sig i fångenskap, någon som tex människan klara av. Om Rand vore konsekvent så borde även djur ha rätt till frihet, eftersom frihet för dem är en lika viktig förutsättning för liv på jorden som det är för människor.

Kort sagt har människor, i vanliga fall, ett behov att frihet, men frihet är inte (i alla lägen och för alla människor) en nödvändig förutsättning får vårt liv på jorden. Människor i Sverige är inte fria, men de överlever ändå. Människor kan ibland leva mer framgångsrikt utan tvång, men inte alltid. Frihet från tvång är inte en nödvändig förutsättning för överlevnad, det bara underlättar och förbättrar chanserna för överlevnad (i de flesta fall). Frihet kan inte vara en nödvändig förutsättning för liv om liv är möjligt utan den; A är A. Dessutom betyder inte att man har ett behov av frihet att man har rätt till det; alla har ett behov av mat, men vi har inte rätt till mat.

På ett annat ställe motiverar Rand de naturliga rättigheterna med att det är rätt för människan att, tex, använda sitt förnuft och därför är det en rättighet att fritt få använda sitt förnuft. Att något är rätt (eller att det gynnar ens liv eller överlevnad) betyder dock inte att det är en rättighet att göra det. Dessutom varierar vad som är rätt att göra från person till person. Det är rätt för en sadist att plåga någon, eftersom han mår bra av det, men han har ingen rätt att plåga andra. Objektivister hävdar dock att det omöjligt kan vara rätt att plåga någon annan och att sadister kan känna någon lycka.

Rothbards argument för de naturliga rättigheterna går bla annat ut på att varje människa måste vara fri att förbättra sitt liv, och att hindra en människa från detta går emot vad som är nödvändigt för en människas liv och välstånd. Det är dock så att om du kränker, tex, Rothbards rättigheter hotar det Rothbards liv och välstånd, inte ditt eller ”människans”. Rothbard säger att det är ”anti-human” om jag kränker hans rättigheter, men i själva verket är det anti-Rothbard, inte anti-mig eller anti-human i allmänhet.

Ett annat argument, som används av Rand, är att det ligger i människans natur att vara produktiv, rationell medan allt annat är anti-human. Men, ligger det inte i människans natur att stjäla, och inskränka andras frihet? Vad som ligger en organisms natur är, vilket författaren skriver, vad som är och kan vara. Tex, det ligger i en människas natur att våldta, eftersom hon gör och kan göra det, medan de inte ligger i en elefants natur att räkna algebra, eftersom den inte gör eller kan göra det. Rand säger att människor är kapabla att göra något som inte ligger i människans natur; detta innebär att de både är och inte är människor samtidigt, vilket är ett brott mot identitetslägen. A är A.

Ett annat motargument mot naturrätten är att dess förespråkare säger att egalitarism är ett brott mot naturen eftersom människor är av naturen olika. Men, eftersom naturrätten säger att alla människor, trots att alla är olika, har exakt samma rättigheter och friheter är denna doktrin också en form av egalitarism och ett ”brott mot naturen”. Om människor skiljer sig från varandra i de egenskaper som krävs för att uppnå och bevara sin frihet (styrka, mod, aggressivitet, tålamod, intelligens osv) kan människor omöjligt dra nytta av (eller ha rätt till) lika rättigheter eller lika mängd frihet. Om ett fritt samhälle är ett samhälle där alla har samma grad av frihet, kan det omöjligt finnas något fritt samhälle.

Ett annat centralt antagande inom naturrätten är att människan äger sitt eget liv. Men som författaren konstaterar är det oklart hur man kan bevisa att någon måste äga ditt liv. Kan inte liv vara oädga? Hur bevisar man att ett liv måste ägas av någon?

Författaren jämför också naturrätten med religiösa plikter. Han hävdar att det inte finns några plikter (något som även Rand hävdar). Men att hävda att man har vissa rättigheter är att överföra plikter på andra att inte kränka dessa rättigheter, trots att detta kan ligga i deras intresse och trots att det inte finns något som kan hindra dem. Att jag inte får mörda dig, oavsett vad jag har att vinna på det, är ett godtyckligt obevisbart antagande som kan jämföras med religiösa idéer som inte heller är motbevisbara.

Så, detta var innehållet och argumenten i korthet. Jag måste dock reflektera över argumenten och läsa de böcker jag fortfarande har kvar på min läslista innan jag tar ställning till argumenten i boken och till naturrätten i allmänhet.