jump to navigation

Det fria samhället juni 14, 2009

Posted by Kaj Grüssner in Debatt, Politik och samhälle.
add a comment

Dan Nordman, min mentor från lussetiden, bad mig att skriva litet om det fria samhället som jag och Fredrik har propagerat för på den här bloggen. Även om vi förstås har skrivit ganska många hundra poster om ämnet så slog det mig att vi faktiskt inte har behandlat ämnet mer koncentrerat. Därför skall jag följa min mentors uppmaning. Den person som kanske mer än någon annan populariserat idén om det fria samhället är den republikanska kongressledamoten Ron Paul, så jag kommer att låna en hel del av hans visioner i min beskrivning nedan.

Statens roll
I det fria samhället har staten en mycket begränsad roll. Dess huvudsakliga (och egentligen enda) uppgift är att garantera medborgarnas rätt till liv, frihet och egendom. För att kunna sköta denna uppgift är polis, rättsväsende och militär underställd staten. Den skall se till att avtal och kontrakt efterföljs, att personer vars rättigheter blivit kränkta får ersättning för den skada de har lidit och skydda befolkningen från yttre hot.

Den begränsade rollen betyder samtidigt att det inte finns så kallade positiva rättigheter i det fria samhället. Positiva rättigheter är sådana rättigheter är till exempel rätt till sjukvård och utbildning, det vill säga rättigheter vars utnyttjande leder till att någon annans rätt blir kränkt. Kränkningen består i att vissa genom skattesedeln tvingas betala för någon annan. Genom att kräva en positiv rättighet kräver man något som någon annan tvingas betala för. Det är det som är omfördelning av inkomster, vilket är det socialdemokratiska samhällets främsta kännetecken. Sådant skulle inte finnas i det fria samhället.

Pengar och ekonomi
I ett fritt samhälle finns det varken centralbank eller statliga papperspengar (som t.ex. USD och EUR). Var och en får själv bestämma vad den accepterar och inte accepterar som betalning för varor, tjänster och övriga förbindelser. Det finns konkurrerande valutor på marknaden av flera olika slag, men över tid lär en eller några valutor konkurrera ut de övriga och bli allmänt accepterade, så som det alltid gått i historien. Dessa valutor skulle sannolikt vara bundna till en nyttighet, så som guld eller silver.

Det fraktionella reservsystem med dess inbyggda kreditexpansion som vår bank- och finanssektor bygger på skulle vara förbjudet, eftersom det till sin natur är föga mer än bedrägeri och falskmynteri. Enkelt uttryckt skulle varken banker eller andra få låna ut mer än vad de faktiskt har att låna ut, vilket är raka motsatsen till hur bankväsendet fungerar idag, där långt över hälften av de utestående lånen består av pengar som bankerna har skapat ur tomma intet.

Det skulle heller inte finnas statliga depositionsgarantier, med vilket menas att staten garanterar varje deposition upp till ett visst belopp. Alla deponerar sina pengar på egen risk. Just ”egen risk” är ledordet i det fria samhället. Den som tar riskerna får själv stå för följderna om riskerna realiseras. Glöm alla statliga bailouts och stimulanspaket. Statens ekonomiska politik är att den inte har någon ekonomisk politik, eller penningpolitik, eller finanspolitik eller någon annan politik som har med pengar och ekonomi att göra.

Fortsättning följer…

Annonser